Keb’ Mo’ – Jazz à Vienne 2012

Keb' Mo'

About Keb’ Mo’ – Jazz à Vienne 2012:

Keb' Mo' (g-v-h), Magic Slim (g-c), Les Falconer (d), Jeff Paris (g-bv-m), Kevin So (k-bv), Michael Hicks (k), Vail Johnson (b)
60 min.
2012