Chucho Valdes – Jazz à Vienne 2013

Chucho Valdes

About Chucho Valdes – Jazz à Vienne 2013:

Chucho Valdes (p), Concha Buika (v), Dreiser Durruthy Bombale (v-b), Reinaldo Melián Alvarez (t), Gastón Joya (b), Rodney Barreto (d), Yaroldy Abreu Robles (c)
90 min.
2013